+7 905 211 5000 
+7 906 274 5000
+99894 945 5000
+99899 977 5000  
(Узбекча гаплашамиз)

ТИШЛАРНИ ТАБИИЙ ОКАРТИРИШ

ТИШЛАРДАГИ ТОШЛАРНИ ЙОКАТИШ ВА ТАБИИЙ ОКАРТИРИШ

Чиройли кулгу бу хар бир инсонни кайфиятини кутаради. Лекин чиройли кулгу сохиби булиш учун тишларингиз хам шунга яраша оппок булиши керак. Купинча тишлар пигментланган зич катлам натижасида кораяди. Кодаверса этибор берсангиз тишларингизда тошлар туплана бошлагани куришингиз мумкин булар асосан овкат колдикларидан тупланган майда тошлар булиб вакт уткан сари тошлар катталашиб тишларингизни конашига кейинчалик тошлар ички организмингизга тушиб, у ерда катталашиб мудхиш холатларга олиб келиши мумкин. Бундай катламни уй шароитида тиш пасталари оркали узингиз тозалай олмайсиз. Шунинг учун бизга мурожаат килсангиз тишларингизни окартирувчи махсулотларимиздан олиб фойдаланишингиз мумкин. Натижасини 2 хафтада кура бошлайсиз. Колаверса бизлардан махсус вактинчалик тишларни окартирувчи мосламани хам олишингиз мумкин. Хаммамиз чиройли кулиб юрайлик. Зеро кулиш бу инсонни умрини узайтиради.