+7 905 211 5000 
+7 906 274 5000
+99894 945 5000
+99899 977 5000  
(Узбекча гаплашамиз)

Терлаш (култик, оёг)

Куп Терлаш-бу касалликдир! Куп терлаш тер безларининг ортикча фаолиятидан келиб чикади.

Култик ва оек терлаши эркаклар ва аелларда куп учрайди. Купчиликни атрофида култиги терлаган еки оеги купол килиб айтганда сасиб кетган инсон утирган булса одамни кунгли айниб кетади. Бундай инсонлар шу хидга мослашиб колган яъни бурунлари бадбуй хидни сезмай колган булади. Танадаги бадбуй хид, култик терлаши, оек терлаши бу касаллик хисобланади. Атрофингиздаги одамларни олдида нохуш ахволга тушиб колманг ва бу касалликлардан тезда форик булинг.
Терлашнинг асосий сабаблари:

Гормонал мувозанатнинг бузилиши, каттик асабийлашиш, стресс, хаяжон, хавотир, огир жисмоний машклар, мушаклар зурикиши, юкимли, эндокрин касалликлари, калконсимон без касалликлари ,нотогри овкатланиш (алкоголь, аччик овкатлар) хисобланади.