+7 905 211 5000 
+7 906 274 5000
+99894 945 5000
+99899 977 5000  
(Узбекча гаплашамиз)

Огиздаги сассик хидни йукотиш

Шундай вазиятлар буладики олдингиздаги одам сизнинг гапингизни тинглаетганда узини нохуш хис килади, чунки сизни огзингиздан бадбуй куланса хидни келаетганини базида сизга хам айтмайди, базан еса хид шу кадар бадбуйки узингизга хам сезилиб туради базан еса узингиз хам сезмайсиз. Албатта бу холатлар яхши емас одамни кунглини айнитади, асосан еш йигитлар ва кизлар, колаверса еш оилалардаги эркак ва аеллар купрок бир бирига якинрок буладиган вактларда бундай хидлар муаммо булади. Бу бадбуй хидлар куп холатларда тишингизни ювганингиздан кейин хам келаверади. Бу холатларни олдини олиш учун уз маслахатларимизни берамиз. Бемалол кунгирок килинг.