+7 905 211 5000 
+7 906 274 5000
+99894 945 5000
+99899 977 5000  
(Узбекча гаплашамиз)

БАДАНДАГИ ВА ЮЗДАГИ КЕРАКСИЗ ТУКЛАРНИ ЙУКОТИШ

Бадандаги (култик, кукрак кафаси, йуздаги, кулдаги, оегдаги) кераксиз тукларни йукотиш учун махсус крем хисобланади. Функцияси тукларни секин тукиб юбориш. Туклар куп холатларда кузни тагида, кизларни юзида ва бурнини тагида (кизларда мувлов пайдо булиб колиши), култикдаги туклар, ва оегда булади. Булар албатта гигиенага тугри келмайди (айникса кизлардаги). Кизларда чиройли ва силлик тери булиши керак. Бу кремлар тукларни тезда тукиб чиройли холатга келтиради. Колаверса танадаги нохуш хидларни хам олдини олади.